Nově otevřenou Muzikálovou školou při Městského divadla Brno tak navazujeme na dlouholetou systematickou práci s dětskými herci v našich činoherních i muzikálových inscenacích a též na úspěšnou muzikálovou přípravku dětí pro muzikál Matilda.

Facebook

Chceme děti komplexně a systematicky připravovat pro náročná divadelní muzikálová představení i pro následné umělecké vzdělávání na konzervatořích a školách s uměleckou profilací. Chceme skrze hudební divadlo u dětí rozvíjet hudebně-dramatické nadání, afektivní a kognitivní schopnosti, dovednosti, vědomosti a kreativní myšlení. Děti získají skrze nejosobnější kontakt s hudebním divadlem důležité kompetence pro další osobní a osobnostní rozvoj a poznání sebe sama a prohloubí sebedůvěru zrozenou v radosti z úspěšné tvůrčí činnosti. Vše za předpokladu individuálního, vnímavého a citlivého přístupu ke každému z nich.

Vedení dětí k hudebně-divadelnímu umění v přátelském, radostném a bezpečném prostředí, v naprosté umělecké a tvůrčí svobodě má jedinečný efekt nejen v tom, že vychováváme pro naši společnost zdravou, kultivovanou, orientovanou, sebevědomou, vzdělanou, svobodomyslnou, milující a zodpovědnou osobnost prostou jakýchkoliv komplexů, v naprosté přirozenosti a lehkosti interpretace hudebnědivadelního žánru na jevišti, ale také v neoddiskutovatelném přirozeném rozvoji herecké, pohybové, hudební a sociální inteligence.

Výuku zajistí zkušení lektoři z řad uměleckého souboru Městského divadla Brno. Jsou to osobnosti hudebního divadla s mnohaletou jevištní praxí, většina z nich je mnohonásobnými rodiči či lektory, kteří již připravovali děti pro naše inscenace a kteří kladou důraz na pozitivní vnitřní motivaci dětí ve výuce.

V rámci schváleného kurikula si každý lektor během svého měsíčního působení volí výukové metody, materiály, rozsah i formát konečného měsíčního výstupu odpovídající věkovým skupinám. Učební i tematické plány a cíle však na sebe navazují a prolínají se. Z pedagogického hlediska hovoříme o metodách slovních, praktických, názorně-demonstračních, sdělovacích, participativních, inscenačních, samostatné práci, didaktických hrách apod. Ve druhé polovině roku při přípravě závěrečného představení budeme postupovat převážně projektovou metodou.
Spolupráce s dětmi přináší lektorům rozvíjení, navýšení a upevnění klíčových kompetencí na poli profesního i osobního života. Skrze předávání svého jedinečného uměleckého know-how prostřednictvím vlastních metod, přístupů a postupů, skrze maximální osobní a osobnostní vklad do vzájemné interakce s dětmi v součinnosti s pedagogicko-psychologickými obory posouvají lektoři hranice svého pracovního uplatnění v domovské instituci i mimo ni. Všichni lektoři se svojí umělecko-pedagogickou činností podílejí na vzniku Základů metodiky vedení dětí mladšího a staršího školního věku v hudebnědramatickém žánru. Přejeme si, aby děti i lektory vzájemná spolupráce v daném projektu hlavně bavila, naplňovala a posouvala kupředu v osvojování nových a v upevňování již získaných klíčových kompetencí.

Lektory Muzikálové školy při MdB budou Alena Antalová, Lenka Bartolšicová, Jan Brožek, Jiří Daniel, Kristýna Daňhelová, Anna Marie Formánková, Petr Gazdík, Eva Helbichová, Zuzana Holbeinová, Svetlana Janotová, Hana Kratochvilová, Hana Kubinová, Michal Matěj, Marta Matějová, Viktória Matušovová, Milan Němec, Igor Ondříček, Petra Šimberová, Karel Škarka a Ivana Vaňková.

Lekce herectví, zpěvu a tance probíhají na zkušebnách Městského divadla Brno. Děti absolvují 6 lekcí týdně (2 lekce herectví, 2 lekce zpěvu a 2 lekce tance). Jedna lekce trvá 60 minut.

Od února 2024 bychom rádi s dětmi začali zkoušet závěrečné představení Pískání po větru a koncertní vystoupení Muzikálová smršť, kde uplatní a rozvinou to, co se za uplynulých pět měsíců naučily. Budeme postupovat projektovou metodou a záměrně budeme postupně v rámci zkoušení závěrečného projektu propojovat všechny skupiny dětí.

Spojení mladších a starších dětí přinese do skupiny nové tvůrčí impulzy a atmosféru, děti se naučí trpělivosti a vnímavosti vůči potřebám druhého. Druhá polovina školního roku se tedy ponese ve znamení cíleného propojování herectví, tance a zpěvu nikoliv na dílčích úkolech, jak tomu bude první půlrok, ale již v rámci uceleného muzikálového představení a muzikálového koncertu.

Redakce FFN a Kateřina Vižďová, tisková mluvčí MdB