Při dodržení  doporučení lékařů, která minimalizují rizika, včetně zdravotních rizik gravidity a kontraindikací, mohou dnes užívat moderní COC, tedy kombinovaná orální kontraceptiva i nemocné ženy.

Pomoc praktického lékaře gynekologovi
Praktický lékař pečuje o pacientky zhruba od jejich 19 let, kdy je přebírá do péče od dětského lékaře. Od pediatra dostává podrobný výpis prodělaných chorob a při vstupní prohlídce při přejímání do péče by měl provést velmi podrobné zhodnocení anamnézy (obvykle s dobrou znalostí rodinné anamnézy) a možných rizik. Součástí anamnézy je podrobná gynekologická anamnéza – otázka na menstruaci, užívání hormonální antikoncepce, porody apod. V případě možného rizika u pacientky. které je obvykle zřejmé již z anamnézy, i u pacientek již léčených pro jiná onemocnění, tak může praktický lékař ošetřujícího gynekologa přinejmenším správně informovat.

Facebook

Kardiovaskulární riziko
Největší obavy mají pacienti z kardiovaskulárních onemocnění, která jsou hlavní příčinou úmrtí ve většině vyspělých zemí. Lidé se méně pohybují, zkoušejí neúměrné množství diet, mnoho žen kouří. Výsledkem je epidemický vzestup obezity, osteoporózy, diabetu, hypertenze a dalších metabolických onemocnění. Tento celosvětový problém bohužel postihuje i ženy ve fertilním věku, a právě tyto rizikové ženy mají z užívání kombinovaných orálních kontraceptiv obavy.

Vhodná antikoncepce existuje i pro nemocné ženy
I pro tyto rizikové ženy, například s poruchou metabolismu tuků, hypertenzí, obezitou a diabetem, už mají lékaři vhodnou antikoncepci. Také v tomto případě je nutná spolupráce praktického lékaře a gynekologa.
Praktický lékař provádí jedenkrát za dva roky preventivní prohlídku, při níž zjišťuje ovlivnitelné a neovlivnitelné rizikové faktory. Pomocí tabulky SCORE pak stanoví procentuální míru kardiovaskulárních rizik (KVR). Většina pacientek s léčenou arteriální hypertenzí, dyslipidémií (poruchou metabolismu tuků) nebo diabetem tak bývají vyšetřeny specialistou už před volbou antikoncepční metody.

Minimalizace možných komplikací
K redukci možných komplikací spojených s užíváním kombinovaných orálních kontraceptiv se v současné době doporučuje provést tato vyšetření: cílená anamnéza zaměřená na rizika kardiovaskulární, riziko tromboembolické nemoci (TEN), kontrola krevního tlaku a kontrola jaterních testů.

Kontraindikace – absolutní
Podle aktualizovaných kritérií Světové zdravotnické organizace jsou absolutní kontraindikací kombinovaných orálních kontraceptiv šestinedělí, kouření více než 15 cigaret denně u žen nad 35 let, neléčená arteriální hypertenze, nebo obtížně korigovatelná arteriální hypertenze s arteriálními komplikacemi, ischemická choroba srdeční a cévní mozková příhoda.
Jednoznačně kontraindikované jsou pacientky s hlubokou žilní trombózou i anamnézou hluboké žilní trombózy či trombombolií (uzávěr cévy krevní sraženinou, případně její vmetení krevním proudem do plic – varixy a povrchové záněty žil kontraindikací nejsou).
Mezi kontraindikace dále patří vzácné dědičné stavy s poruchou srážlivosti krve, takzvaným trombofilním stavem, kam patří i v laické populaci hodně diskutovaná Leidenská mutace (vyšetřování je doporučeno u příbuzných v 1. linii s výskytem TEN pod 45 let věku). Kontraindikací je také probíhající jaterní onemocnění (do normalizace jaterních testů), případně aktivní virová hepatitida (přičemž nosičství viru kontraindikací není), dekompenzovaná cirhóza (závažné jaterní onemocnění), migréna s neurologickými příznaky, komplikované srdeční vady diabetes mellitus s postižením orgánů (vaskulopatie, neuropatie, retinopatie) u kuřaček nad 35 let trvající 20 let, karcinom prsu do 5 let po léčbě.

Kontraindikace relativní
Diabetes
mellitus – COC mají mírně negativní vliv na inzulinovou senzitivitu, tudíž jejich užívání u pacientek s nekomplikovaným onemocněním (samozřejmě za trvalé kontroly) není kontraindikováno. Kontraindikací je trvání nemoci po delší dobu než 20 let nebo orgánové cévní komplikace.

Arteriální hypertenze – při užívání COC dochází k mírnému, reverzibilnímu vzestupu TK. Krevní tlak nižší než 160/100 je dnes pokládán za kontraindikaci relativní (lze podávat po zvážení poměru riziko/benefit lékařem). Pokud mají pacientky dobře nastavenou kontrolovanou léčbu, lze při pravidelných kontrolách TK s užíváním COC souhlasit. Pozor – kvůli kumulaci rizikových faktorů je třeba zvlášť pečlivě sledovat kuřačky.
V běžné praxi často čelíme dotazům na užívání COC při onemocnění štítné žlázy, které je dnes v populaci žen velmi četné. Vlivem estrogenu stoupá mírně produkce tyreoglobulinu v játrech a hladiny hormonů tak mohou být při odběru ovlivněny. Nicméně víme, že se onemocnění štítné žlázy při užívání COC nezhoršuje a není kontraindikované.

Epilepsie – nežádoucí otěhotnění může negativně ovlivnit průběh epilepsie a užívání antiepileptik je pravděpodobně provázeno vyšším výskytem vrozených vývojových vad. Podle řady studií některá COC snižují účinek antiepileptik a je zapotřebí zvláštní opatrnosti vzhledem k farmakologické interakci obou preparátů (biochemické pochody v organizmu, zejména v játrech). Z uvedených informací vyplývá, že je třeba klást velký důraz na výběr a spolehlivost preparátu, proto je naprosto nezbytná mezioborová spolupráce (praktický lékař, gynekolog, neurolog).

Iva Burianová
Zdroj: Tisková konference Výběr vhodné antikoncepce a spolupráce praktického lékaře a gynekologa