Standardem se je analgosedace u invazivních radiodiagnostických, gastroenterologických a dalších subjektivně špatně snášených vyšetření, hlavní náplní však nadále zůstává poskytování kvalitní anesteziologické péče operovaným pacientům. V současné době poskytuje klinika tuto péči sedmi chirurgickým oborům (všeobecná chirurgie, kardiovaskulární chirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví, ORL, oční a stomatochirurgie). Každý den působí anesteziologové na 36 operačních sálech a dalších 38 pracovištích roztroušených po celém areálu VFN.

Facebook

Poskytování intenzivní a resuscitační péče pacientům
Jde o pacienty, kterým selhávají vitální funkce. Tato péče je od konce šedesátých let minulého století poskytována na pěti resuscitačních lůžcích. Jejich neadekvátně nízký počet neumožňoval zejména v poslední dekádě hospitalizovat nejen všechny pacienty z VFN, kteří byli do této péče indikováni, ale těžce limitoval příjem pacientů z terénu prostřednictvím záchranných služeb. Resuscitační oddělení KARIM tak bylo spíše záchytnou stanicí pro sekundární multiorgánová selhání vyplývající nejčastěji ze septických komplikací, čímž se jeho charakter přikláněl k chronické dlouhodobé péči. Méně tak mohlo být využito k příjmu těžkých akutních stavů.

Koncepce intenzivní péče ve VFN
Zahrnuje jednotný systém edukace v intenzivní medicíně. Je založen na podkladech evropské atestace z intenzivní péče a měl by umožnit komukoli ve VFN se připravit na složení této specializace.
Chirurgům umožní operovat nejrizikovější pacienty s řadou komorbidit téměř bez limitace, propojit plnohodnotnou předoperační přípravu, moderní anesteziologické postupy (fast track postupy, kombinované anestezie, regionální anestezie) s pooperační péčí tak, aby došlo ke snížení perioperačního stresu a zkrácení pooperačního období.
Zapomenout nesmíme na možná v současné době nejdynamičtěji se rozvíjející specializaci na klinice, bohužel mnohdy opomíjenou, i když nesmírně důležitou a tou je algeziologie na ambulanci bolesti. V současné době ambulance zajišťuje léčbu akutní a chronické bolesti, zavádění implantabilních portových systémů a je výukovým centrem pro léčbu ran.

Oddělení fyzioterapie v intenzivní péči
Je to nové oddělení na klinice, které se stalo součástí komplexní péče o pacienty v kritickém stavu a v perioperačním období. Specializovaná skupina fyzioterapeutů se tak významnou měrou podílí na efektivitě naší léčby a zkrácení doby rekonvalescence.

Rekonstrukce KARIM
Otevření nových zrekonstruovaných prostor kliniky je pro kliniku velkým přelomovým milníkem, klinice tak poskytne jak administrativní zázemí, tak i kvalitní výukové prostory. V oblasti intenzivní péče se pak staneme konkurenceschopným centrem všem vyspělým pracovištím.
V rámci dalšího rozvoje je pak nutné vytvořit nové centrum intenzivní péče navázané na Centrální příjem a vybavené radiodiagnostické centrum s přestavěnou moderní všeobecnou chirurgií.
To by mělo přispět ke konkurenceschopnosti naší nemocnice v portfoliu pražských fakultních nemocnic v oblasti intenzivní medicíny. Znamenalo by to i možnost jak zeštíhlit pavilónové uspořádání VFN a dát ji charakter funkčního monobloku.

Informace z TK VFN: doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK
a  MUDr. Jan Krištof, primář Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK

Jaroslav Kuba

 

 

 

 

Fotogalerie k článku